Ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιούνται, τα φωτοβολταίκά συστήματα χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Οικιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα Net Metering
Εμπορικά Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα